Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 16-12-2019 (UPDATE 16/12/2019)

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 16-12-2019 (UPDATE 16/12/2019)

Cập nhật: 17h:48' 16/12/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 16.12.2019)


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 28-10-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 28-10-2019

Cập nhật: 17h:16' 25/10/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 28.10.2019)


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 07-10-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 07-10-2019

Cập nhật: 09h:05' 06/10/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 07.10.2019)


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Cập nhật: 16h:54' 20/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Cập nhật: 17h:45' 14/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 15.09.2019)


[Cập nhật Khối 7] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03-09-2019

[Cập nhật Khối 7] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03-09-2019

Cập nhật: 20h:36' 02/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


[Cập nhật TANN 12.08.2019] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 01-08-2019

[Cập nhật TANN 12.08.2019] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 01-08-2019

Cập nhật: 17h:26' 09/08/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 12.08.2019)


Thời khóa biểu ôn tập Khối 9 và Khối 12

Thời khóa biểu ôn tập Khối 9 và Khối 12

Cập nhật: 14h:22' 17/05/2019

Thới khóa biểu Khối 9, xem tại đây Thới khóa biểu Khối 12, xem tại đây


Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 08-04-2019

Thời khóa biểu toàn trường áp dụng từ ngày 08-04-2019

Cập nhật: 15h:06' 06/04/2019

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 18-03-2019

Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019 áp dụng từ 18-03-2019

Cập nhật: 19h:20' 15/03/2019

Thời khóa biểu khối 6: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8, khối 9: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12: xem tại đây .