Lịch tuần & TKB » Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 06/04/2020

Thời khóa biểu Khối THCS và Khối 12 năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 06/04/2020

Cập nhật: 17h:12' 31/03/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:   xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


[Cập nhật THCS - KHỐI 12] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 10/03/2020

[Cập nhật THCS - KHỐI 12] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 10/03/2020

Cập nhật: 17h:57' 09/03/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:   xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03/02/2020

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03/02/2020

Cập nhật: 15h:41' 01/02/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt đầu từ 03.02.2020)


[CẬP NHẬT KHỐI 11 - TANN CHIỀU] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 13/01/2020

[CẬP NHẬT KHỐI 11 - TANN CHIỀU] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 13/01/2020

Cập nhật: 09h:38' 13/01/2020

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11: xem tại đây (Cập nhật: 13.01.2020) . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt đầu từ 13.01.2020)


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 16-12-2019 (UPDATE 16/12/2019)

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 16-12-2019 (UPDATE 16/12/2019)

Cập nhật: 17h:48' 16/12/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 16.12.2019)


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 28-10-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 28-10-2019

Cập nhật: 17h:16' 25/10/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 28.10.2019)


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 07-10-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 07-10-2019

Cập nhật: 09h:05' 06/10/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 07.10.2019)


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 23-09-2019

Cập nhật: 16h:54' 20/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .


Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 15-09-2019

Cập nhật: 17h:45' 14/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây . TKB Tiếng Anh với GV nước ngoài,  xem tại đây (Bắt từ 15.09.2019)


[Cập nhật Khối 7] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03-09-2019

[Cập nhật Khối 7] Thời khóa biểu năm học 2019-2020 áp dụng từ ngày 03-09-2019

Cập nhật: 20h:36' 02/09/2019

Thời khóa biểu khối 6:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 7:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 8,  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 9:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 10:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 11:  xem tại đây . Thời khóa biểu khối 12:  xem tại đây .